Фонди Склад та характеристика фондів

8208 фонди, 2034905 од.зб. за XVIIIст. – 2020 рр.;

258 од.зб. науково-технічної документації за 1967-1990 рр.;

8 од.зб. кінодокументів за 1944-1993 рр.;

44408 од.зб. фотодокументів за 1917-2019 рр.;

763 од.зб. фонодокументів за 1951-2018 рр.;

211 од.зб. відеодокументів за 1990-2017 рр. 

Архів зберігає фонди органів місцевої державної влади та управління дорадянського періоду, у складі яких: укази Сенату, циркуляри Міністерства внутрішніх справ, Міністерств фінансів, освіти, розпорядження Київського, Волинського, Подільського губернаторів, Головного управління землекористування і землеробства, відомості про кількість і стан промислових підприємств губернії, про кількість землі у поміщиків і селян по повітах губернії, про стан будівництва, розвиток медицини, освіти, бібліотечної справи, подвірні списки землеволодінь, посімейні списки сільських громад, інвентарі на поміщицькі маєтки.

Установи земського і міського самоврядування містять: укази імператора і Сенату, циркуляри київського, волинського і подільського губернаторів, укази Подільського губернського правління про проведення виборів до органів місцевого самоврядування (1872-1875); посімейні списки дворян, князів, графів, баронів; справи про підготовку та проведення дворянських виборів; списки купців губернії по гільдіях (1832).

Фонди установ релігійного культу містять: укази Сенату і Синоду, журнали засідань консисторії, відомості про стан єпархії, церков, про церковні землі, кількість служителів культу і прихожан по повітах єпархії; документи церков (метричні книги, сповідальні розписи, шлюбні описи тощо) (1799-1916); журнали засідань Подільської духовної римо-католицької консисторії (1798-1920).

Архів зберігає фонди органів місцевої державної влади та управління радянської доби, які вдображають формування радянської влади на території області, політичний стан районів (1923-1925), українізацію радянського апарату (1926-1927), документи про переселення громадян в інші регіони СРСР (1944, 1949-1957).

У фондах органів юстиції, суду, прокуратури, Служби безпеки в Хмельницькій області зберігаються: документи Кам'янецького (1925-1926, 1929-1930) і Шепетівського (1925-1926) окружних судів, кримінальні (1926-1927), судові (1945-1991), позасудові справи реабілітованих громадян (1925-1975, 1998).

Фонд Хмельницького обкому КПУ містить документи щодо промислового, транспортного та сільськогосподарського будівництва в області, мобілізацію робочої сили для будівництва на Уралі, шахт Донбасу, відбір і переселення спеціалістів і колгоспників до Кримської АРСР (1944), репатріацію польських, німецьких та чеських нацменшин (1938), про переселення в Польшу колишніх польських громадян (1945).

В архіві зберігається 86 фондів особового походження - відомих людей Хмельницької області.

З метою розширення доступу до архівних документів розсекречено фонди установ і організацій радянського періоду до 1941 р. і періоду нацистської окупації, фонди інших установ до 1965 р.

У фонді науково-довідкової бібліотеки нараховується 34044 прим. книг і брошур, 142 комплекти журналів, 1862 комплекти річних підшивок місцевих газет з 1944 р.